Cái cảm giác vừa làm Uword vừa làm PP để mai thuyết trình mà không save

Cái cảm giác vừa làm Uword vừa làm PP để mai thuyết trình mà không save …. Mất điện &8;!!&;&;!:&@;¥$¥€$$>$€$*#Ư##%*$$$¥¥¥¥¥*>>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *